MENU

Day 1.25

January 25, 2021 • 旧时光

就怕你碌碌无为,还安慰自己平凡可贵。

成功,失败,这些我不太懂,我只想活得有意思,真正地想要沉迷于某个事物,比如学习,学习最干净。

 

 

Last Modified: February 2, 2021
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code